Thaifacultysenate.com

ไทยถูกลดอันดับแข่งขันการท่องเที่ยวจาก 39 เป็น 41

นาง ปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่อง เที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เปิดเผยว่า  World  Economic Forum (WEF) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านการท่องเที่ยว หรือ The Travel & Tourism Competitiveness Index ที่จัดเป็นประจำทุกปียกเว้นปี 2553 มีประเทศเข้าร่วม 139 ประเทศทั่วโลก

ทั้งนี้ ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 41 ลดลงจากปี 2552 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 39 จาก 133 ประเทศ ขณะเดียวกัน ไทยอยู่อันดับ 10 เมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มทวีปเอเชียและแปซิฟิก  ลดจากปี 2552 ที่อยู่อันดับ 8 เป็นรอง จีน ไต้หวัน และมาเลเซียที่อยู่ในอันดับที่ 7 ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน

สำหรับดัชนีชี้วัดดังกล่าวจะพิจารณานา จาก 3 หัวข้อ คือ กรอบการทำงานด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างพื้นฐาน เช่น เส้นทางการเดินทาง และสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ ทรัพยากรธรราชาติ วัฒนธรรม และทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งรัฐบาลจะต้องเร่งศึกษาปัญหาและแก้ไขอย่างเร่งด่วนก่อนที่ไทยจะถูกลด อันดับลงไปเรื่อยๆ และในที่สุดจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย

ส่วน หัวข้อที่ประเทศไทยมีจุดอ่อนมากที่สุด หรืออยู่ในอันดับที่ 77 ได้แก่ กรอบการทำงานด้านกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กสูง ปล่อยให้พืชและสัตว์หลายชนิดสูญพันธุ์ ความปลอดภัยและมั่นคงในประเด็นต้นทุนธุรกิจด้านผู้ก่อการร้าย ความไม่เพียงพอของปัจจัยทางการรักษาพยาบาล รวมถึง กฎระเบียบที่ไม่เอื้อ ต่อการพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยว เช่น การปฏิบัติตามข้อตลกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ เป็นความตกลงระหว่างประเทศ (GATs) สิทธิบัตร การขอวีซ่า เป็นต้น

ขณะเดียวกัน ยังมีข้อด้อยในเรื่องของการจัดทำข้อมูลด้านการท่องเที่ยวอย่างบูรณการ การใช้จ่ายงบประมาณด้านการท่องเที่ยวที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ส่วนประเด็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ ที่อยู่ในอันดับปานกลาง แต่มีปัจจัยที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไข คือ ความหนาแน่นของสนามบิน

ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายโทรศัพท์ การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต และการให้บริการอินเตอร์เตบอร์ดแบนด์ที่ยังคงมีจำนวนจำกัดและไม่กระจายไปสู่ ชุมชน หมูบ้าน อย่างทั่วถึง และแม้ว่าดัชนีราคาโรงแรมของประเทศไทยจะอยู่ในอันดับที่ 8 แต่ก็แสดงให้เห็นว่า ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเรื่องรายได้มากกว่าจำนวน

อย่าง ไรก็ดี ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และทรัพยากรมนุษย์ เป็นหัวข้อที่ประเทศไทยถูกจัดอันดับให้อยู่ที่ 21 โดยสิ่งที่น่าเป็นห่วงและต้องให้สำคัญเร่งแก้ไข คือ ประเทศไทยถูกมองว่ามีปัญหาเรื่องการศึกษาในระดับประถมและมัธยมที่มีสัดส่วน ไม่สูงพอ ปัญหาเรื่องโรคเอดส์ ปริมาณสนามกีฬาที่ไม่เพียงพอ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ถูกมองว่าแย่ลง และจำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลก

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติม